ปิดสนามแข่ง โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ไทยลีกกลับมาแข่งขันเต็มรูปแบบได้

ปิดสนามแข่ง

ปิดสนามแข่ง พิจารณาการผ่อนคลาย การบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน

ปิดสนามแข่ง ได้ข้อสรุป! ศบ ค. อนุมัติ ไทยลีก เริ่มกลับมา แข่งใหม่ให้ จบเริ่ม เดือน ก.พ. นี้
โดยมี พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เป็นประธาน และหน่วย งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวง มหาดไทย, กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วม ประชุม ที่ห้องประ
ชุมตึก สันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ตัวแทน จากสมาคมฯ และไทยลีก

ประชุมร่วมกับศ บค. ชุดเล็ก และกระทรวง ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุม เห็นชอบให้ไทยลีก
กลับมาแข่ง ขันเต็มรูป แบบได้ ในช่วงต้น เดือนกุม ภาพันธ์ 2564 ในรูปแบบ ปิดเหย้า-เยือน
โดยจะมี ข้อจำกัด บางประการ โดยเฉพาะ ในพื้นที่ควบ คุมสูงสุด และเข้มงวด (แดงเข้ม) ซึ่ง
จะมีการแจ้ง รายละเอียด ให้แก่สโมสร ในที่ประชุม วันศุกร์นี้

ปิดสนามแข่ง

ตัวแทนจาก สมาคมกีฬา ฟุตบอลแห่ง ประเทศไทยฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด นำโดย กรวีร์
ปริศนา นันทกุล รักษาการ ประธานเจ้าหน้า ที่บริหาร เข้าประชุมร่วม กับคณะกรรมการเฉพาะกิจ
พิจารณา การผ่อนคลาย การบังคับ ใช้มาตรการ ในการป้องกัน และยับยั้ง การแพร่ระบาด ของ
โรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด-19) ดูบอลสด

ในการประชุมดังกล่าว ตัวแทนจากไทยลีก ได้นำเสนอมาตรการ แข่งขันแบบปิด

ในรูปแบบเหย้า-เยือน โดยมี รายละเอียด 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ การแข่งขัน แบบไม่ มีผู้เข้าชม
การเพิ่ม มาตรการเดิน ทางข้ามจังหวัด และการตรวจ เชื้อโควิด-19 เพื่อติดตาม ผลในระหว่าง
การแข่งขัน ในการประชุม ทางศบ ค.ได้ฝากข้อ คิดเห็น ให้สโมสร นักกีฬา และทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง

ต้องให้ความ ร่วมมือใน การปฏิบัติ ตามมาตรการ อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็น แบบอย่าง ที่ดีต่อ
สาธารณชน รวมถึงกีฬา ประเภทอื่นๆ และป้องกัน ไม่ให้เป็นแหล่ง แพร่กระจาย ของเชื้อไว
รัสโควิด-19ดังนั้น เราก็อยาก ขอให้ทุกๆ คน ร่วมมือร่วม ใจกันอย่าง เต็มที่ เพื่อให้ ฟุตบอล
ไทยฝ่า วิกฤติใน ครั้งนี้ไป พร้อม ๆ กันได้

ปิดสนามแข่ง

ซึ่งในที่ ประชุมเห็นชอบ ให้ดำเนินการ เริ่มแข่งขันได้อย่าง เต็มรูปแบบใน ช่วงต้นเดือนกุม
ภาพันธ์ โดยมีข้อ จำกัดบาง ประการ สำหรับพื้นที่ ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด (แดงเข้ม) ซึ่ง
จะมีการ ชี้แจงให้ทราบโดย ทั่วกันในที่ประ ชุมสโมสรไทยลีก 1-2ภาย หลังการประชุม กรวีร์
ปริศนานันทกุล กล่าวว่า ผมในฐานะตัวแทน ของสมาคมกีฬา ฟุตบอลแห่ง ประเทศไทยฯ
และไทยลีก ปิดสนามแข่ง

ขอขอบคุณ ศ บค. รวมถึงหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง ที่เห็นความ สำคัญของ ฟุตบอลไทย ซึ่ง
เป็นหนึ่ง ในปัจจัยที่มีผล ต่อเศรษฐกิจ ระดับจังหวัด และร่วมกัน ผลักดันให้ กลับมาแข่งขัน
ได้อีกครั้ง โดยใน วันศุกร์นี้ ไทยลีกจะมี การประชุมกับ สโมสรไทยลีก 1-2 เพื่อแจ้งราย
ละเอียด เกี่ยวกับมาตรการ แข่งขันแบบปิด  ช้างศึกยุทธหัตถี ข่าวบอลไทย

Share:

Author: admins

Related Articles